Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ PHONG - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị tập huấn phổ cập Khuyến nông Ngành nghề nông thôn năm 2022 trên địa bàn xã.

19/05/2022

Xã Phổ Phong phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thị xã tập huấn phổ cập Khuyến nông Ngành nghề nông thôn năm 2022 trên địa bàn xã

Sáng ngày 19/5/2022 UBND xã Phổ Phong phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thị xã tập huấn phổ cập Khuyến nông Ngành nghề nông thôn năm 2022 trên địa bàn xã.