Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

20/06/2022

Nguồn Internet

Thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, góp phần hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, ổn định nguồn lực lao động, ổn định và duy trì sản xuất tạo việc làm cho người lao động. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Ngày 15/6/2022 UBND Thị xã Đức Phổ xây dựng kế hoạch 1281/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong đó quy định đối tượng và điều kiện hỗ trợ; mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả thực hiện; hồ sơ đề nghị hỗ trợ; trình tự, thủ tục thực hiện. Cụ thể nhưi sau:

1. Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

a) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. 

b) Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả thực hiện theo quy định tại Điều 5 Chương II Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 6 Chương II Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

d) Trình tự, thủ tục thực hiện:

- Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục của Quyết định số 08/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 08/QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.

- Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 tại Phụ lục Quyết định số 08/QĐ-TTg và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 08/QĐ-TTg trong vòng 02 ngày làm việc.

- Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định số 08/QĐ-TTg. Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị của doanh nghiệp cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 6 của Quyết định số 08/QĐ-TTg đến UBND thị xã (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã) nơi đặt trụ sở chính. Thời gian tiếp nhận chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND thị xã thẩm định, tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh).

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Đồng thời UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của UBND tỉnh, UBND thị xã phân bổ kinh phí cho Phòng Lao động – TB&XH để cấp cho doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động. Đồng thời, quyết toán danh sách chi trả cho Phòng Lao động - TB&XH thị xã.

e) Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, Bảo hiểm xã hội thị xã, doanh nghiệp, người lao động và chủ cơ sở cho thuê, cho trọ.

2. Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động

a) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

b) Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả thực hiện theo quy định tại Điều 9 Chương III Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 10 Chương III Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

d) Trình tự, thủ tục thực hiện:

- Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục Quyết định số 08/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 08/QĐ-TTg để gửi người sử dụng lao động tổng hợp.

- Trên cơ sở đề nghị của người lao động, người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 tại Phụ lục Quyết định số 08/QĐ-TTg và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 08/QĐ-TTg trong vòng 02 ngày làm việc.

- Trước ngày 15 hàng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 03 đến cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định số 08/QĐ-TTg.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị của người sử dụng lao động cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

- Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 10 của Quyết định số 08/QĐ-TTg đến UBND thị xã (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã) nơi đặt trụ sở chính. Thời gian tiếp nhận chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01.

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND thị xã thẩm định, tổng hợp danh sách trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh).

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Đồng thời UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của UBND tỉnh, UBND thị xã phân bổ kinh phí cho Phòng Lao động - TB&XH để cấp cho người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động. Đồng thời, quyết toán danh sách chi trả cho Phòng Lao động - TB&XH thị xã.

e) Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, Bảo hiểm xã hội thị xã, người sử dụng lao động, người lao động và chủ cơ sở cho thuê, cho trọ./.

Hà Bình

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 355

Tổng số lượt xem: 2954

Trang thông tin Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại/Fax: 0255 3859254

Email: vtnnghiem-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Số 23, Đỗ Quang Thắng, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi