Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ PHONG - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Khi công dân đến giao dịch tại Bộ phận Một của của xã, cán bộ, công chức xã đã tích cực hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản công dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Công văn số 2193/UBND-KSTTHC ngày 20/5/2021).